خون شناسی حجامت

نشانه شناسی خون در لیوان حجامت

اگر در لیوان اول خون غلیظ باشد و هنگام برداشتن لیوان از روی پوست ، لیوان به پوست شخص چسبیده باشد نشان از خطر سکته در اثر غلظت و تکاثف شدید است . این افراد هر لجظه ممکن است دچار عارضه قلبی شوند، خطرناک ترین حالت خون همین است . از رنگ و بوی آن هم می توان به نوع مزاج و خلط غالب بر آن پی برد. البته سودا غلبه و برتری شدید دارد اما این که سودا از چه خلطی رسوب کرده و به این شکل در آمده مهم است ، از آمیزه با صفرا یا بلغم یا از خود خون و یا سودا در کبد و مبادی دیگر مانند طحال و یا آوندهای خون رسان ، سودا خودش در خودش تغلیظ شده است .
اگر در این حالت خون در همان لیوان اول به نصفه هم نرسد و در لیوان دوم بند آید . نشان از شدت تکاثف و غلظت دارد. حجام سعی می کند با ازدیاد فشار بادکش و یا طولانی کردن زمان بادکش خون را وادار به خروج کند. باید توجه داشت که :در صورتی که خون بند آمده باشد ، طولانی کردن زمان بادکش موجب بروز تاول های زیاد می شود.
اگر خون در لیوان اول غلیظ باشد و به کندی خارج شود اما در لیوان دوم هم خون به همان نسبت از لحاظ غلظت باشد ولی مانند لیوان اول خارج شود نشان از غلظت خون دارد اما این غلظت به آن شدت نیست که در اواخر لیوان اول بند آید و به لیوان دوم نرسد . پس نسبت به حالت قبلی غلظتش کمتر است اما به هر حال این هم خطرناک است.
اگر خون در لیوان دوم بشدت غلیظ باشد گرچه به کندی خارج می شود اما به لیوان سوم نمی رسد، یعنی انتهای لیوان دوم بند آید ، نشان از غلظت شدید خون است اما خطرش از حالت قبلی کمتر است .
اگر در لیوان اول خون بسرعت و با رقت کافی خارج شود اما در لیوان دوم ناگهان غلیظ شود ، نشان از غلبه صفرا در مبادی سطحی بدن و رسوب سودای در خود تغلیظ شده همراه با صفرای سوخته مبدل به سودا شده در اندام های داخلی بدن مانند کبد و طحال و زهدان و غیره است.
اگر خون در هر 3 لیوان حجامت بسرعت خارج شود و شاید در اواخر یا اواسط لیوان سوم کمی سفت باشد نشان از غلبه صفراست . التهاب و گرمای صفراوی بخوبی در آن مشاهده می شود.

میزان چربی خون
اگر چربی سخت و غلیظ در خون مشاهده شود به اصطلاح امروز به آن کلسترول می گویند .میزان چربی و کلسترول از مشاهده سطح خون در لیوان حجامت مشخص می گردد . مانند آن که مقداری نفت روی آب ریخته شود . غلبه سودا و صفرای غلیظ با افزایش غیر طبیعی کلسترول در خون حجامت مشخص می گردد.
تری گلیسیرید خون هم مانند آن که شیر با خون مخلوط شده خود را نشان می دهد . اگر میزان تری گلیسیرید زیاد باشد ، مایع سفید یا صورتی بسیار کمرنگ از خون جدا می گردد . غلبه بلغم با افزایش این نوع چربی نمایان می گردد . کبد و معده هر دو در هضم غذا دچار سو مزاج هستند .
اسید اوریک
اگر در خون حجامت ، علامت انعکاس خون نسبت به نور تابیده آن مشاهده گردد ، نشان از وجود اسید اوریک و اوره است . اگر نور را بر خون بتابانید متوجه انعکاس نور از اجسام بسیار ریزی که همچون ستاره در آسمان پر ستاره می درخشند مشاهده می گردد . رنگ خون زرد تیره یا سبز تیره ای است که با رنگ قرمز خون در آمیخته است ، این خون حرارت و گرمای زیادی دارد.
اگر بوی خون از لیوان حجامت استشمام شود نشان از وجود عفونت است . در این حالت گرمای خون چندان بالا نیست . مگر آن که شخص در اثر درگیر شدن خون با عفونت دچار تب شده باشد . هنگام تب شاید بهتر بود حجامت انجام نمی شد.
تذکر مهم :
حجامت نباید در حال گرسنگی انجام شود ، در این صورت نشانه شناسی های مذکور قابل اعتماد نخواهد بود ، چرا که هنگام خالی بودن معده خون به خوبی به سمت پوست نمی آید و به فرمایش امام صادق (ع) :
(( حجامت مکنید مگر اندک چیزی در معده باشد))
اگر معده در هنگام حجامت خالی باشد ، خون رقیق به سمت داخل کشیده می شود و خون غلیظ نمی تواند خارج شود . باید دستگاه گوارش به رگ های بدن خصوصا رگ های سطحی بدن فشار وارد کند تا خون در شرایط متعادل به سمت پوست برود . اجزای رقیق و غلیظ خون نباید از هم جدا شوند.

• اگر پوست زیر لیوان متورم شود علامت سوء مزاج کبد است.
• اگر رنگ پوست بر آمده بسیار گرم و تیره رنگ باشد و رنگ آن به بنفش بادمجانی نزدیک باشد التهاب صفرا و سودای کبد را نشان می دهد.
• اگر رنگ پوست قرمز باشد و گرم و ملتهب التهاب صفراوی کبد را نشان می دهد ، هر چه رنگ قرمز شدیدتر باشد و گرمای بیشتری داشته باشد التهاب صفراوی کبد شدیدتر است.
• اگر رنگ پوست از شدت تکاثف از قرمز بادمجانی به سیاه متمایل تر باشد التهاب سوداوی سوخته را نشان می دهد. در این حالت گرمای محل بر آمده مانند گرمای نوع اول نیست اما گرم است . ممکن است احساس خارش داشته باشد که نشان از سودای سوخته زیاد است.
• اگر رنگ پوست صورتی باشد نشان از ضعف خون و کم خونی و یا انسداد در نواحی قفسه سینه و ریه و قلب را داشته باشد . شاید بیمار دچار نفس نیمه باشد. اگر سطح پوست کشیده شده به داخل لیوان نازک و حالت خشکی از خود نشان دهد بیمار دچار سودای خشک حساسیتی است و معمولا دچار حساسیت های فصلی است . شاید دچار بیماری های اتو ایمن باشد ، مانند لوپوس و امثال آن، ساید بیماری اگزما دارد ! بهتر است در این افراد خونگیری با احتیاط صورت پذیرد ، کم خون گرفته شود و یا اصلا گرفته نشود . اما به هر حال تیغ زدن و به مقدار حتی یک قاشق چایخوری خون گرفتن مناسب است چرا که سیستم ایمنی شخص را تحریک و هشیار می کند.
• اگر پوست به راحتی به داخل لیوان کشیده می شود که تا نصف لیوان از پوستو گوشت کشیده شده پر شود ، در این حالت بلغم بر مزاج شخص و بر کبد و اندام های پشت زیاده از حد باشد.
• اگر پوست به سختی به داخل لیوان کشیده شود و سطح نازلی از پوست زیر لیوان به داخل لیوان کشیده شده باشد ، نشان از سودای سخت و غلیظ است و گردش خون در بدن بیمار همواره با انسداد و کندی روبروست .این افراد باید نگران سکته های قلبی باشند و عروقشان را باید مرتبا با رژیم غذایی و حجامت و ورزش و غیره پاک کنند.

• اگر پوست زیر لیوان بادکش مرطوب باشد ، نشان از رطوبت مزاج کلی یا عضوی و شاید از ترس و اضطرابی است که به بیمار دست داده است.

مجله و فروشگاه اینترنتی سلامت و تندرستی پاکیمان